Baqqol Lounge Bar

Cuisine: Uzbek, European

Address: Tashkent city, Yusuf Khos Khojib street, 75/10

Phone: +99871 230 75 05